Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για το clawback και το rebate


Δημοσιεύθηκε Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 14:32

Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Κοντό Δημήτρη

Κοιν. Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών
κ. Μπαρούς Κωνσταντίνο

Αθήνα, 22/10/2014

ΑΠ 47690

Θέμα: Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για το clawback και το rebate

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την ΠΟΛ 1191/12-08-2014 το Υπουργείο Οικονομικών διευθέτησε το φλέγον θέμα της φορολογικής και λογιστικής αντιμετώπισης του clawback και rebate. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην συγκεκριμένη εγκύκλιο ότι απαιτείται , από τους ιατρούς και τις ιατρικές εταιρείες , η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα ποσά του clawback και του rebate προκειμένου να ρυθμιστεί τυπικά αλλά και ουσιαστικά η φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ποσών επιστροφής.

Σχέδιο Νόμου για «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

22 Οκτωβρίου 2014

Το παρόν προσχέδιο νόμου αφορά στη θεσμοθέτηση των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών με ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας τους και τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση.

Η οργάνωση των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών κατά τον ίδιο τρόπο επιβάλλεται από την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας γενικότερα αλλά και ειδικότερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ειδικότερα, η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει καταδείξει ότι η ύπαρξη πληθώρας επιστημονικών εταιριών δεν βοηθά στην προαγωγή των συμφερόντων του κάθε επιστημονικού κλάδου, οδηγεί σε διάσπαση συμφερόντων και δεν συντελεί στην ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου και στην προάσπιση των ουσιαστικών ζητημάτων που τους αφορούν. Ο κατακερματισμός αυτός οφείλει να αρθεί και να υπάρξει μία συνολική ρύθμιση και ένα ξεκάθαρο κοινό πλαίσιο θεσμικά κατοχυρωμένο. Παράλληλα, συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο κείμενο όλες οι ιατρικές ειδικότητες και ρυθμίζονται τα σχετικά με την έκδοση των νομοθετικών πράξεων, που απαιτούνται για την εξειδίκευση των γνωστικών αντικειμένων τους καθώς και των πάσης φύσεως λεπτομερειών αυτών.

Αρχεία

Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών - factoring


Σε συνέχεια των έντονων πιέσεων και συναντήσεων των Προέδρων του Π.Ι.Σ και του ΙΣΑ με τον Υπουργό Υγείας, εξεδόθη η υπ΄ αριθμόν 2/76469/ΔΠΓΚ/2014 Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της οποίας ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών από 01.01.2012 και μετέπειτα.

Περαιτέρω, μετά από επικοινωνία του ΙΣΑ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, ενημερωθήκαμε ότι ξεκίνησε ήδη η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 2011 και προγενέστερα. Ως εκ τούτου καλούνται οι γιατροί, να μεταβούν στις ανακοινώσεις του e-dapy, στις εφαρμογές ληξιπρόθεσμα και εφόσον έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση να προβούν σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, στις οποίες και υπάγονται.

Ειδικότερα πρέπει να σημειωθεί ότι οι γιατροί που τους οφείλονται ληξιπρόθεσμα του έτους 2011 από το ΤΑΠΟΤΕ, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που βρίσκονται στην οδό Αποστόλου Παύλου 12.

Τέλος θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι υπήρξε επικοινωνία του ΙΣΑ με την Πειραιώς FACTORING, στην οποία συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση αναφορικά με την διαδικασία αποπληρωμής του factoring, μετά και την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων από τον ΕΟΠΥΥ, στα πλαίσια βελτίωσης των όρων που είχαν συζητηθεί στο παρελθόν.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΤΣΑΥ: Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑDr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης


ΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ 1ο  ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΣΑΥ

Υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης λειτουργίας για διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης


Σε συνέχεια ερωτημάτων από πολλούς γιατρούς – μέλη μας, καθώς και σχετικής ανακοίνωσης σε ιστοσελίδα, αναφορικά με την έκδοση βεβαιώσεων λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τα εξής:

Δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν. 4238/2014, τροποποιείται το άρθρο 35 του Ν. 4025/2011 στο οποίο προστίθενται οι παράγραφοι 5 και 6 και ορίζεται στην μεν παράγραφο 5 ότι ως αρμόδιος φορέας για την χορήγηση, ανάκληση κλπ, βεβαιώσεων λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ο κατά τόπον Ιατρικός Σύλλογος, στην δε παράγραφο 6 ότι οι ιδιωτικοί φορείς Π.Φ.Υ. οφείλουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις για την έκδοση απαιτούμενης άδειας λειτουργίας μέσα σε προθεσμία ενός έτους, ήτοι έως τις 17.02.2015. Οι ανωτέρω διατάξεις είναι σαφές ότι αφορούν τους ιδιωτικούς φορείς που δεν έχουν προσαρμοστεί από το έτος 2001 έως και σήμερα στις σχετικές διατάξεις περί έκδοσης βεβαίωσης λειτουργίας. Οι φορείς Π.Φ.Υ που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από το 2001 και μετέπειτα δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση από πλευράς τους να προβούν σε οιαδήποτε ενέργεια.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ     ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

ΕΙΝΑΠ: Στον αέρα οι ανασφάλιστοι, δεν λειτουργούν οι Επιτροπές στο ΕΣΥΣημαντικά κωλύματα στην εφαρμογή της απόφασης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων, διαπιστώνει το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ. Ειδικότερα, τα προβλήματα εντοπίζονται στο γεγονός ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν ορίσει τις Επιτροπές που είναι αναγκαίες για την διαδικασία αυτή. Για τον λόγο αυτό, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ κυρία Ματίνα Παγώνη, απέστειλε επιστολή στους διοικητές όλων των νοσκομείων την οποία κοινοποιεί στον Αναπληρωτή Υπ. Υγείας, κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο και τον Γεν. Γραμματέα Υπ. Υγείας, κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Αναλυτικά, η επιστολή της ΕΙΝΑΠ έχει ως εξής:

«Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, λίγους μήνες μετά την ΚΥΑ Γ.Π./ΟΙΚ 56432 ΦΕΚ 1753, 28/6/14, για την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων ασθενών, διαπιστώνει σημαντικά κωλύματα στην εφαρμογή της.

Ενώ σε πολλά νοσοκομεία λειτουργούν συστηματικά και λαμβάνουν αποφάσεις οι 3μελείς επιτροπές που προβλέπει ο νόμος, σε άλλα δεν υπάρχει καμία ενεργοποίησή τους. Επίσης, σε πολλά νοσοκομεία οι προσερχόμενοι ανασφάλιστοι ασθενείς, δικαιούχοι της ανωτέρω ρύθμισης, δεν εξυπηρετούνται από άγνοια ενδεχομένως του ιατρικού και διοικητικού προσωπικού και αφήνονται στη μοίρα τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ "ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ"

ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Ιατρική κίνηση αλληλεγγύης

Αθήνα 22/10/2014

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Μετά τους ιατρούς απο τα Θεραπευτήρια του ΙΚΑ, άρχισαν να ειδοποιούνται ότι απολύονται οι πρώτοι γιατροί απο το ΠΕΔΥ πού έχασαν τη δικαστική προστασία, ακολουθώντας τους 3000 που εξαναγκάστηκαν ήδη να παραιτηθούν.

Η ομοφωνία κυβέρνησης και αντιπολίτευσης γιά μιά εργασιακή σχέση αποκλειστικής απασχόλησης έφερε καρπούς!

Καλούμε τους υπουργούς Υγείας κκ. Βορίδη και Γρηγοράκο να συμφωνήσουν και να δοθεί πολιτική λύση ώστε οι γιατροί που προέρχονται απο το ΙΚΑ και υπηρετούν στο ΕΣΥ και το ΠΕΔΥ να παραμείνουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρώντας τα ιατρεία τους.

Οι εργασιακές σχέσεις δεν μπορούν να επιλέγονται στο πέρας του εργασιακού βίου!

Καλούμε ΠΙΣ και Ιατρικούς Συλλόγους να στηρίξουν τον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων μας.

Γιά τη Συντονιστική Ομάδα

Α. Αποστολόπουλος
Ε. Μπιλιράκης
Π. Τρόντζας

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σας ανακοινώνουμε τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας, που έγιναν την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014 και τα οποία θα αποσταλούν προς έγκριση στην Περιφέρεια

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής : 

Η κατανομή των εδρών για το Διοικητικό.Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας είναι η παρακάτω:


ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ: 7 ΕΔΡΕΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 2 ΕΔΡΕΣ

Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά σειρά ψήφων:


1. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 


3. ΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ 


4. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 


6. ΣΟΥΜΑΛΕΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


7. ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 


8. ΚΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


9. ΜΠΡΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γεωργιάδης: Υπερβολικές οι μειώσεις στις αποζημιώσεις των βουλευτών

«Ξέρω πόσα λεφτά έχουμε κόψει από τον εαυτό μας. Πάνω από το 50% με το φόρο. Πλησιάζει το 60%. Όπως ήταν υπερβολή προς τα πάνω αυτό που γινόταν προ της κρίσεως, έχει φτάσει η υπερβολή προς τα κάτω, κύριε Πρόεδρε, τώρα»

Πηνελόπη Γκάλιου - skai.gr

Θόρυβο αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή γύρω από τις περικοπές που έχουν υποστεί στις αποζημιώσεις τους οι βουλευτές, καθώς παρά την παραδοχή του, ότι καλώς έγινε και «έτσι έπρεπε να γίνει», χαρακτήρισε «υπερβολή» την προς τα κάτω βουλευτική μισθολογική πορεία, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι 300 έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις από οποιονδήποτε άλλο κλάδο του δημοσίου. 

Στα πρόθυρα της οριστικής "κατάρρευσης", λόγω αποστελέχωσης, το ιστορικό ΕΚΕΨΥΕ!

Από Βασίλη Βενιζέλο - ygeia360.gr

Θα περίμενε κανείς, εν μέσω εξελισσόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και αποασυλοποίησης των ψυχικώς πασχόντων, ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ιδιαιτέρως η υφυπουργός Υγείας Κατερίνα Παπακώστα, θα είχε ήδη φροντίσει να δώσει προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης ενός υφιστάμενου δημοσίου δικτύου εξωνοσοκομειακών μονάδων Ψυχικής Υγείας, το δίκτυο του ιστορικού Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ). Εις μάτην...

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν τα μέλη του προεδρείου του σωματείου των εργαζομένων στο ΕΚΕΨΥΕ, το Κέντρο αναμένεται να πληγεί το 2015 από τις συνταξιοδοτήσεις τουλάχιστον 20 εργαζομένων, με αποτέλεσμα η αποστελέχωσή του να θίξουν πλέον τα "θεμέλιά" του και να απειληθεί με οριστική "κατάρρευση"!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κέντρο "μετρούσε" το 2009 περίπου 350 εργαζόμενους για να φθάσει σήμερα μόλις τους... 182 πανελλαδικά! Οι μονάδες του Κέντρου στον Βόλο, την Ζάκυνθο, το Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και ο "Ιάσωνας", μονάδα της Αθήνας για την αντιμετώπιση της χρήσης ναρκωτικών, φαίνεται ότι βρίσκονται πρώτες στην σχετική "λίστα" για λουκέτο, γεγονός το οποίο θα αποτελέσει κρίσιμο πλήγμα για το ΕΚΕΨΥΕ, καθώς και για την ίδια την τομεοποίηση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στη χώρα μας...

Έμπολα: Το αίμα όσων έχουν αναρρώσει θα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ασθενώνΣύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο ορός από το αίμα όσων κατάφεραν να νικήσουν τον Έμπολα θα χρησιμοποιηθεί εντός των ερχόμενων εβδομάδων για τη θεραπεία των ασθενών στη Λιβερία, μία από τις χώρες που έχουν χτυπηθεί σκληρά από τον ιό.

Η Marie-Paule Kieny, Βοηθός Γενικού Διευθυντή στα κεντρικά γραφεία του ΠΟΥ στη Γενεύη, δήλωσε πως υπάρχουν παράλληλα εξελίξεις στον τομέα των φαρμάκων και των εμβολίων, καθώς νέα σκευάσματα αναμένεται να είναι έτοιμα τον Ιανουάριο του 2015.

Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους στο τελευταίο δραματικό ξέσπασμα του Έμπολα, με τους περισσότερους θανάτους να έχουν καταγραφεί σε Γουινέα, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Ο ορός που θα παρασχεθεί στους ασθενείς θα προέρχεται από το αίμα ατόμων που μολύνθηκαν αλλά κατάφεραν να αναρρώσουν. Εάν ο ασθενής καταφέρει να νικήσει τη λοίμωξη, ο οργανισμός τους διαθέτει τα απαραίτητα αντισώματα ενάντια στον Έμπολα.

Οι γιατροί θα μπορούν να λαμβάνουν δείγμα του αίματος και να παρασκευάζουν τον ειδικό ορό αφαιρώντας τα ερυθρά αιμοσφαίρια, χωρίς να απομακρύνονται τα αναγκαία αντισώματα. Ο ορός θα χορηγείται στη συνέχεια σε ασθενείς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Στον αέρα ακόμη οι γιατροί του ΠΕΔΥ! Στα δικαστήρια για τα ιδιωτικά τους ιατρείαΜπορεί το περιβόητο ΠΕΔΥ να έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό, μέχρι σήμερα όμως συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. 

Εκτός από τις ελλείψεις προσωπικού τα πολυιατρεία διαθέτουν γιατρούς που είναι ακόμη στα δικαστήρια σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία. 

Κάποιοι μάλιστα που έχουν κερδίσει τις πρώτες δίκες έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους μέχρι να οριστικοποιηθούν οι δικαστικές αποφάσεις. 

Τις ημέρες αυτές πάντως θα πρέπει να τεθεί η ισχύ δικαστικής απόφασης σύμφωνα με την οποία οι γιατροί του ΠΕΔΥ που διατηρούν ακόμη το ιατρείο τους θα πρέπει να το κλείσουν έως τις 4 Νοεμβρίου. Γι αυτό και ο ΙΣΑ ζητά παράταση προθεσμίας πέραν των 10 ημερών για τους ιατρούς του ΠΕΔΥ που θα πρέπει να βάλουν λουκέτο στα ιδιωτικά τους ιατρεία. 

ΕΟΠΥΥ: Μέχρι τέλος του χρόνου παράταση συμβάσεων με τους παρόχους υγείαςΜέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 ο ΕΟΠΥΥ δίνει παράταση στις συμβάσεις του, με τους παρόχους υγείας. Πρόκειται για την υπ' αριθμ.756/190/16-10- 2014 απόφασή του Οργανισμού. 

Συγκεκριμένα η παράταση συμβάσεων αφορά στις υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ του ΕΟΠΥΥ με Διαγνωστικά Εργαστήρια, Κλινικές, Φυσικοθεραπευτές, Οδοντοτεχνίτες, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Οικοτροφεία, Ιδρύματα/Κλινικές Χρονίων Παθήσεων, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Ειδικά Ιδρύματα για ΑμεΑ, ιδρύματα Ασυλικού Τύπου και Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 12ης & 13ης Οκτωβρίου 2014 ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρχική

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.: 2810 283385 -2810 330193, FAX : 2810 330194
Web: www.ish.gr, e-mail: info@ish.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 12ης & 13ης Οκτωβρίου 2014

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δικαίωμα Ψήφου 1.439
Ψήφισαν 1.097
Έγκυρα 1.065
Άκυρα-Λευκά 32


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α/Α

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ

1 ΔΥΝΑΜΗ ΥΓΕΙΑΣ 474 44,50% 6

2 ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ 279 26,20% 3

3 ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

274 25,70% 3

4 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

38 3,60% 1


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ

1 ΔΥΝΑΜΗ ΥΓΕΙΑΣ 436 5 

3 ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

272 3 

2 ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ

263 3 

4 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

38 1

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Ο ΙΣΑ ζητά την εφαρμογή δυνητικής επικαιροποίησης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων


Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014 19:56


Προς την Επιτροπής Ελέγχου
Φαρμακευτικής Δαπάνης και Εφαρμογής Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
Υπόψη κας. Χριστίνας Παπανικολάου
Γενική Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
Κοινοποίηση: 1) ΕΟΠΥΥ
2) ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Αθήνα, 21.10.2014

ΘΕΜΑ: «Ο ΙΣΑ ζητά την εφαρμογή δυνητικής επικαιροποίησης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων»

Αξιότιμη κα. Γενική Γραμματέα,

Δια της παρούσης επιστολής μας επιθυμούμε να θέσουμε το ζήτημα της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων κατά την συνταγογράφηση από τους θεράποντες ιατρούς της ενδεδειγμένης θεραπείας για τον ασθενή. Ειδικότερα δυνάμει καταγγελιών ιατρών – μελών μας, καθώς και επαγγελματικών ενώσεων διαπιστώθηκε ότι απαιτείται επικαιροποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε διάφορες παθήσεις (π.χ. υπερλιπιδαιμία, ρευματοπάθειες κ.α.), κάθε έξι μήνες στους ασθενείς.

Το ανωτέρω συνεπάγεται ότι ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να αναγράφει ξανά από την αρχή όλα τα στοιχεία του ασθενή, καθώς και τα ευρήματα με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη καθυστέρηση αφού χρειάζεται να ξαναγίνει η όλη διαδικασία εισαγωγής σε πρωτόκολλο από την αρχή και ως εκ τούτου την μεγάλη αναμονή των ασθενών ιδίως στις αρχές του μήνα όπου υπάρχει πληθώρα συνταγογράφησης.

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδος 2014

Ναύπλιο 21-10-2014 αρ πρωτ 405

Στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 12 Οκτ 2014 ψήφισαν 144 συνάδελφοι. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκαν έγκυρα 134, άκυρα/λευκά 10. 

Η «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» έλαβε 127 ψήφους και 10 έδρες και η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών 7 ψήφους και 1 έδρα (μετά από κλήρωση λόγω ισοψηφίας στη Β/Γ κατανομή). 

Εκλέγονται κατά σειρά από την «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» Κόκκινος Σπύρος (59), Κατσαρός Κων/νος (57), Δαραβέλια Αγγελική (42), Στεφανοπούλου Δήμητρα (42), Μούκας Γεώργιος (41), Κοκκινόπουλος Παντελής (36), Σαλεσιώτης Ιωάννης (34), Κωστάκης Προκόπης (31), Κουριώτης Εμμανουήλ (31), Κωνσταντινόπουλος Αγγελής (26) και από τη Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Ιατρών εκλέγεται ο Μπαβέλλας Βασίλειος (4). 

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρέθηκαν έγκυρα 133, άκυρα/λευκά 11. 

Η «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» έλαβε 133 ψήφους και από το ψηφοδέλτιό της εκλέγονται Πρόεδρος: Βασιλόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος: Μπούρης Βασίλειος και 6 Μέλη: Κεραμιδάς Δημήτριος Μιχαήλ Ιωάννης Παναγιωτόπουλος Κων/νος Πογιατζής Κων/νος Τασιόπουλος Νικόλαος Χριστόπουλος Διονύσιος. 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή βρέθηκαν έγκυρα 126, άκυρα/λευκά 18. Η «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» έλαβε 126 ψήφους και 3 έδρες. Εκλέγονται Καραμούντζος Κων/νος Κωτσόγιαννης Σταύρος Μπρούσαλης Θεόδωρος. 

Για το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο βρέθηκαν έγκυρα 134, άκυρα/λευκά 10. Η «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» έλαβε 134 ψήφους και 4 έδρες. Εκλέγονται κατά σειρά από την «Ιατρική Συμμαχία Αργολίδος» Παναγιωτόπουλος Κων/νος (99) Πουλάς Ανδρέας (49) Σαλεσιώτης Ιωάννης (42) Μούκας Γεώργιος (42). 

Ο Πρόεδρος                          Η Γραμματεύς 

Κων/νος Παναγιωτόπουλος     Αγγελική Δαραβέλια

Άρχισε να θωρακίζεται η Περιφέρεια απέναντι στον Έμπολα

Σε δημιουργία σταθμού διαχείρισης πιθανών κρουσμάτων Έμπολα μέσα στο λιμάνι της Πάτρας, προχωρούν από κοινού ο ΟΛΠΑ και η Διεύθυνση Υγείας της περιφέρειας.

Ο σταθμός θα στεγαστεί στο χώρο όπου λειτουργεί το ιατρείο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Παράλληλα αποφασίστηκε η δημιουργία δικτύου ενημέρωσης και επικοινωνίας σε εικοσιτετράωρη βάση μεταξύ Διεύθυνσης Υγείας, ΟΛΠΑ, Κεντρικού λιμεναρχείου και πλοίων τα οποία δένουν ή αποπλέουν από την Πάτρα , προκειμένου να γίνεται εντοπισμός και καταγραφή υπόπτων περιστατικών.

Ανάλογη σύσκεψη με στόχο τη λήψη μέτρων για το ενδεχόμενο διαχείρισης κρουσμάτων Έμπολα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη και στο λιμάνι του Κατακόλου.

Παράλληλα, ξεκίνησαν σήμερα στο Νοσοκομείο Τρικάλων, τα σεμινάρια αντιμετώπισης του …ιού ΄Έμπολα.

Το προσωπικό του Νοσοκομείου αλλά και Σώματα Ασφαλείας που εμπλέκονται λόγω της φύσεως εργασίας με μετανάστες, συμμετείχαν στο σεμινάριο διαχείρισης υπόπτου κρούσματος του θανατηφόρου ιού.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα

Θέλεις υγεία; Πλήρωνε!!!
Μπαίνεις στο ιατρείο του «συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ» γιατρού και σε υποδέχεται μια ταμπέλα τοποθετημένη σε 2-3 σημεία: «Ο γιατρός έχει καλύψει το πλαφόν ασθενών ΕΟΠΥΥ γι’ αυτό το μήνα». Ατύχησες! Οι γιατροί που έχουν «κίνηση» καλύπτουν το μαγικό αριθμό των 200 επισκέψεων (200 ασθενείς, 200 ΑΜΚΑ με άλλα λόγια) τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα, το πολύ την πρώτη εβδομάδα. Στη συνέχεια, ο ασθενής που θα θελήσει εξέταση και/ή συνταγογράφηση, θα πρέπει να επιλέξει άλλον γιατρό ή να πληρώσει από την τσέπη του τη…δωρεάν περίθαλψη που του παρέχεται από το ελληνικό κράτος. Με το θλιβερό αυτό κόλπο, ο ασθενής που χρειάζεται πχ φάρμακα αξίας 30-40 ευρώ, υπολογίζοντας τη συμμετοχή που θα πληρώσει στο φαρμακείο και την επίσκεψη που θα πληρώσει στο γιατρό, τα αγοράζει μόνος του, στο πλαίσιο πάντα της «δωρεάν υγείας για όλους» και τελειώνει.

Μα, θα ρωτήσει κάποιος, τι πρέπει να γίνει; Ο γιατρός πρέπει να βλέπει όσους ασθενείς θέλει; Κατ’ αρχάς, ισχύει το αντίστροφο: ο γιατρός βλέπει όσους ασθενείς ΤΟΝ θέλουν κι όχι όσους ΑΥΤΟΣ θέλει! Αν είναι καλός ή εξυπηρετικός ή επικοινωνιακός κλπ είναι φυσικό και θεμιτό να έχει περισσότερους πελάτες από έναν άλλο, κακό γιατρό ή αδιάφορο επαγγελματία. Όπως άλλωστε συμβαίνει με τα φαρμακεία, όπου ο ασθενής επιλέγει σε ποιο φαρμακείο θα πάει, μέχρι τουλάχιστον η Νέα Σοβιετάδα, όπως συντόμως θα ονομάζεται η Ελλάδα, να βάλει κι εκεί «πλαφόν». Στην τελευταία κομουνιστική χώρα της Ευρώπης όπου ζούμε, τα κριτήρια του καταναλωτή-πελάτη δεν λαμβάνονται καθόλου, μα καθόλου υπόψη. Έπιασε ο γιατρός το «πλάνο», πάνε οι ασθενείς στον παρακάτω «σύντροφο γιατρό» κι ας μην τον θέλουν κι ας έχουν, ΝΔ και ΠαΣοΚ, στο πρόγραμμά τους, ως κορώνα στο κεφάλι τους, την «ελεύθερη επιλογή γιατρού»!